Πρόταση τροποποίησης παραγράφων 1 και 8 του αρ.104 του Κ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΗΚΙΤΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Δ.Υ.Ε.

            Σας καταθέτουμε το από 9-12-2021 από απόσπασμα ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ του Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης με την οποία προτείνουμε τις   παρακάτω τροποποιήσεις  των παραγράφων 1 και 8 του αρ. 104  του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συγκεκριμένα:

Α  αρ.  104§1: Στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα δικαστικό υπάλληλο, που έχει τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών, ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία ή η αναδοχή δεν έχει ολοκληρωθεί έως τα έξι (6) έτη, χορηγείται υποχρεωτικά, ύστερα από αίτησή του, γονική άδεια ανατροφής του τέκνου έως δύο (2) έτη, χωρίς αποδοχές. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω. Ο χρόνος της άδειας αυτής (χωρίς αποδοχές) δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.

Ζητούμε να εφαρμοστούν οι αλλαγές που προβλέπονται στο ΦΕΚ 101 Α ́ όπου δημοσιεύτηκε ο ν.4808/2021 «Για την Προστασία
της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αποσταλεί η ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/8-10-2021.

Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου έως εξής: Στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα δικαστικό υπάλληλο, που έχει τέκνο ηλικίας έως οχτώ (8) ετών, χορηγείται υποχρεωτικά, ύστερα από αίτησή του, γονική άδεια ανατροφής του τέκνου έως πέντε (5)  έτη, χωρίς αποδοχές. Διάστημα δύο (2) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό  για κάθε τέκνο για τους υπαλλήλους που έχουν έως δύο (2) τέκνα. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω. Για κάθε τέκνο, διάστημα τεσσάρων (4) μηνών της άδειας  λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Το διάστημα της άδειας άνευ αποδοχών που υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για κάθε τέκνο δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας. Η άδεια αυτή χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγησή της για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός.

Β  αρ.  104§8: Ο δικαστικός υπάλληλος, εφόσον έχει τέκνο που παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούται, ύστερα από αίτησή του που εγκρίνεται από τον άμεσο προϊστάμενό του, να απουσιάσει έως τέσσερις (4) ή τρεις (3) ημέρες, αντιστοίχως, κάθε σχολικό έτος για την παρακολούθηση της σχολικής του επίδοσης. Η άδεια χορηγείται μετά από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κάνει χρήση της ίδιας άδειας ο έτερος γονέας.

 Ζητούμε να τροποποιηθεί το άρθρο σύμφωνα με αυτό που  ισχύει   στον Υπαλληλικό Κώδικα:  

  1. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους δικαστικούς υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.

8α. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας.

 Για τη χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους εκδόθηκε η με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/122/οικ.20561/9-17 Αυγ. 2007 (ΦΕΚ Β΄ 1613) Απ. Υπ. ΕΣ.Δ.Δ.Α., κατωτ. αριθ. 218.

Θεσσαλονίκη 13-12-2021,

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Τριαντάφυλλος Φούντας

Ιωάννα ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here