Καταστατικό

Άρθρο 1°
ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ:

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Σ.Δ.Υ.Θ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 2°
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
Α. Η διαφύλαξη και η προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του.
Β. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφοσύνης μεταξύ των μελών του και η συνεργασία αυτών με δημοσιοϋπαλληλικούς ή άλλους συλλόγους για την προάσπιση των κοινών τους σκοπών.
Γ. Η ανύψωση και ενίσχυση του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των μελών.

Άρθρο 3°
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών επιδιώκεται:
Α. Με την ενημέρωση, ενεργοποίηση και αγωνιστική κινητοποίηση των μελών του Συλλόγου.
Β. Με τη συγκρότηση επιτροπών, την έκδοση εντύπων, την οργάνωση συζητήσεων – διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων.
Γ. Με τη λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας και Αλληλεγγύης.
Δ. Με τη λειτουργία Τράπεζας αίματος.
Ε. Με την οργάνωση και λειτουργία παιδικού σταθμού και κατασκηνώσεων για τα μέλη και τις οικογένειες τους.

 

Άρθρο 4°
ΜΕΛΗ

Α. Μέλη του Συλλόγου είναι:
Οι δόκιμοι και μόνιμοι εν ενεργεία δικαστικοί υπάλληλοι καθώς και οι επιμελητές Δικαστηρίων που υπηρετούν στις Γραμματείες των Δικαστηρίων, Εισαγγελιών, Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, από τον διορισμό τους, καθώς επίσης και οι εργαζόμενοι η απασχολούμενοι      στις      Γραμματείες των Δικαστηρίων, Εισαγγελιών, Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων αρμοδιότητας Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, με μεταφορά ή μετάταξη από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Ν.Π.Δ.Δ.- Ν.Π.Ι.Δ.).
Β. Απαγορεύεται η συμμετοχή των μελών του Σ.Δ.Υ.Θ σε άλλους πρωτοβάθμιους Συλλόγους που τα φυσικά τους μέλη είναι του ίδιου κλάδου (δικαστικών υπαλλήλων), πλην των περιπτώσεων που ορίζει ο Ν. 1264/82.
Γ. Επίτιμα μέλη γίνονται με απόφαση του · Δ.Σ. όσοι πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο και στην επίτευξη των σκοπών του.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Άρθρο 5°
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Η εγγραφή των μελών στο μητρώο του Συλλόγου γίνεται ύστερα από γραπτή αίτηση τους και έγκριση από το Δ,Σ. στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση. Για την εγγραφή τους καταβάλουν το ποσό της εγγραφής.

Άρθρο 6°
Σε περίπτωση αιτιολογημένης άρνησης του Δ.Σ. να εγγράφει κάποιον που έκανε αίτηση αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί όπου συζητείται υποχρεωτικά η αίτηση του ή στο Ειρηνοδικείο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την εγγραφή του ή όχι με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 7°
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται:
Α. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές , Τακτικές και Έκτακτες Συνελεύσεις του Σ.Δ.Υ.Θ. Να ελέγχουν τη διοίκηση, να εκφέρουν ελεύθερα τη γνώμη τους για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς του καταστατικού.
Β. Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα, του Συλλόγου καθώς και αντιπρόσωποι στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας και της Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης (άρθρο 9 παρ.3 Ν. 1264/82).

Άρθρο 8°
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση:
Α. Να καταβάλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους.
Β. Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού.
Γ. Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ., των Γενικών Συνελεύσεων, Ο.Δ.Υ.Ε, Συνεδρίων στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών και των εργαζομένων γενικότερα.
Δ. Να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου. Ε. Να διαδίδουν τα έντυπα και δημοσιεύματα του Συλλόγου, της Ο.Δ.Υ.Ε και της Ε.Δ.Ο.Θ
ΣΤ. Να μην ενεργούν μεμονωμένα προς την κυβέρνηση ή προς άλλη κατεύθυνση για ζητήματα ειδικά ή γενικά του Συλλόγου χωρίς τη συγκατάθεση του Δ.Σ. αυτού.
Ζ. Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 9°
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο διαγράφεται κάθε μέλος του Συλλόγου που:
Α. Υποβάλλει γραπτή αίτηση διαγραφής ττρος το Δ.Σ. Β. Συνταξιοδοτήθηκε ή για οποιοδήποτε λόγο έχασε την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.
Γ. Δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την διοίκηση, χωρίς να υπάρχει ανωτέρα βία.
Δ. Καθυστερεί αδικαιολόγητα και παρά τις ειδοποιήσεις του Ταμία τις συνδρομές του πάνω από έξι μήνες.
Ε. Παραβιάζει το καταστατικό, απειθαρχεί τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και με συγκεκριμένες πράξεις και δράση ζημιώνει τα συμφέροντα του συλλόγου του.
ΣΤ. Τιμωρήθηκε με την ποινή της διαγραφής από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Άρθρο 10°
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Α. Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Β. Η θητεία του Δ.Σ. είναι για δύο χρόνια και αρχίζει από της εκλογής του.
Γ. Μέχρι τη σύγκληση του νέου Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντα του το προηγούμενο, ενώ μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ η σφραγίδα, το αρχείο, το ταμείο και η περιουσία του Συλλόγου παραδίδονται σε Τριμελή Διαχειριστική Επιτροπή η οποία ορίζεται από το νεοεκλεγέν Δ.Σ. Κατά τη διαδικασία αυτή συντάσσεται το σχετικό πρακτικό παράδοσης και παραλαβής.

Άρθρο 11°
Το Δ.Σ. που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες συγκαλείται με φροντίδα του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου το συντομότερο δυνατόν πάντως το αργότερο μέσα σε τρεις μέρες από την ημέρα των αρχαιρεσιών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και Ταμία με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος του πλειοψηφίσαντος συμβούλου να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο τούτο συγκαλείται από τον αμέσως επόμενο πλειοψηφίσαντα Σύμβουλο.

Άρθρο 12°
A. Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό, εκφράζει τις θέσεις του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του και αποφασίζει για κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
Β. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη θεμάτων, την επεξεργασία προτάσεων και την υλοποίηση αποφάσεων για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Άρθρο 13°
Α. Το Δ.Σ συνέρχεται σε Συνεδρίαση τακτικά με πρόσκληση του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα δύο φορές το μήνα. Έκτακτα συνέρχεται για την αντιμετώπιση των επειγόντων θεμάτων ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, ή αν το ζητήσουν τέσσερα από τα μέλη του. Η πρόσκληση, μαζί με τα θέματα που προτείνονται κοινοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. μία τουλάχιστον ημέρα πριν. Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να προστεθούν θέματα που προτείνονται από άλλα μέλη του Δ.Σ. μέσα στον ίδιο χρόνο.
Β. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απάντα. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται πλειοψηφία του συνόλου των μελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας αναβάλλεται η λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση στην οποία σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή.
Γ. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές μετά από απόφαση του Δ.Σ. και μπορεί να τις παρακολουθεί οποιοδήποτε μέλος του Σ.Δ.Υ.Θ το επιθυμεί.
Δ. Το Δ.Σ πειθαρχεί και εκτελεί τις αποφάσεις 1. Των συνελεύσεων του Σ.Δ.Υ.Θ. 2. Του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε 3. Των Συνεδρίων της Ο.Δ.Υ.Ε και 4. Της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ε. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ Προέδρου και Γενικού Γραμματέα για τη σύγκληση τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ υπερισχύει πάντοτε η γνώμη αυτού που είναι υπέρ της σύγκλησης της τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.

Αρθρο 14°
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Α. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στο Δ.Σ., το συγκαλεί σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, διευθύνει τις συνεδριάσεις του και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε συνεργασία με τον Γεν. Γραμματέα και τα άλλα μέλη του Δ.Σ., τα οποία είτε προφορικά, είτε με αιτήσεις τους που καταθέτουν στον Γεν. Γραμματέα προτείνουν θέματα για συζήτηση στο Δ.Σ. Υπογράφει (ο Πρόεδρος) κάθε έγγραφο διοικητικό ή διαχειριστικής φύσης και εκπροσωπεί το Σύλλογο στα Δικαστήρια, στις Αρχές και απέναντι σε κάθε τρίτο.
Β. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνεδρίαση που είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συνυπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, όπως και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Όταν απούσιαζε! ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος σ’ όλες του τις αρμοδιότητες.
Δ. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, ισοδυναμεί δε με παραίτηση και η αποδεδειγμένα αδικαιολόγητη άρνηση του ν’ ασκήσει τα καθήκοντα του πάνω από ένα μήνα, τα μέλη του Δ.Σ., μεταξύ των οποίων και το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ιδίου συνδυασμού, που θα πάρει σ’ αυτό την θέση του παραιτηθέντα Προέδρου, εκλέγουν, μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. Γ, τον νέο Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων σχέσεων και τον Ταμία. Αν ο συνδυασμός δεν έχει αναπληρωματικό μέλος, χάνε! την έδρα, η οποία περιέρχεται στον επόμενο συνδυασμό.

Άρθρο 15°
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει σ’ όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις ο Αντιπρόεδρος. Παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο, απαντάει σε σχόλια τύπου και εκδίδει δελτίο τύπου. Διοργανώνει και εισηγείται συναντήσεις με παράγοντες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Φροντίζει για την διανομή των εντύπων και των ανακοινώσεων του Συλλόγου, της Ομοσπονδίας, της ΑΔΕΔΥ, της ΕΔΟΘ και κάθε άλλης Αρχής. Τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με συνδικαλιστικά θέματα. Ενημερώνει το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τα παραπάνω.

Άρθρο 16°
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει μετά του Προέδρου όλα τα έγγραφα, εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα και τις αποδείξεις εισπράξεων, γράφει την αλληλογραφία, φυλάει τη σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο μελών αυτού και μαζί με τον Πρόεδρο συγκαλούν τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθορίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε συνεργασία και με άλλα μέλη του Δ.Σ, Υποχρεούται να παρέχει αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. όταν ζητηθεί έγγραφα από μέλος και μετά από απόφαση του Δ.Σ. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 17°
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός σε όλες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του.

Αρθρο 18°
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Υπεύθυνος τύπου και Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. για την οργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, συνεντεύξεων τύπου και την δημοσιογραφική προβολή των δραστηριοτήτων του Σ.ΔΎ.Θ.

Άρθρο 19°
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας φυλάσσει την χρηματική περιουσία και κρατεί το Ταμείο του Συλλόγου, ενεργεί τις διάφορες εισπράξεις, συνδρομές, εισφορές μελών, δωρεών κ.λπ. με διπλότυπες αποδείξεις και υπογράφει κάθε αναγκαία απόδειξη. Κάθε είσπραξη είναι υποχρεωμένος να την καταθέτει μέσα σε εύλογο χρόνο από την πραγματοποίηση της, σε Ελληνική Τράπεζα της Θεσσαλονίκης ή στο Ταμιευτήριο. Έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό όταν του ζητηθεί από το Δ.Σ. Ο Ταμίας μπορεί να κρατά στα χέρια του ένα ποσό για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών του Συλλόγου. Το ύψος του ποσού καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί, γίνεται από τον Ταμία με εντολές ή επιταγές τις οποίες συνυπογράφει ο Πρόεδρος μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα, Ο Ταμίας διατηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Συντάσσει κάθε εξάμηνο απολογιστική έκθεση δαπανών και εξόδων, την οποία υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. και την Ε.Ε. Υποχρεούται, όταν του ζητηθεί, να ενημερώσει για την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. Υποχρεούται να χορηγεί στα μέλη απόδειξη καταβολής των εισφορών τους όταν του ζητηθεί. Είναι υπεύθυνος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

Άρθρο 20°
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Α. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. ή αποχώρησης του από το Σύλλογο, την θέση του καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ιδίου συνδυασμού.
Β. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης από το Σύλλογο μέλους του Προεδρείου του Δ.Σ., πλην του Προέδρου θα γίνει νέα εκλογή μεταξύ των μελών του Δ.Σ. για την αναπλήρωση του αντίστοιχου αξιώματος.
Γ. Αν ο συνδυασμός δεν έχει αναπληρωματικό μέλος χάνει την έδρα, η οποία περιέχεται στον επόμενο συνδυασμό που έλαβε τους περισσότερους ψήφους.
Δ. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις, αντικαθίσταται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με τον τρόπο που ορίζει η προηγούμενη παράγραφος.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 21°
Τον οικονομικό έλεγχο του Δ.Σ. ασκεί τριμελής ελεγκτική επιτροπή, που εκλέγεται από την Γ.Σ. από κοινό ψηφοδέλτιο με το Δ.Σ. για διετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Η ελεγκτική επιτροπή συνέρχεται με μέριμνα του πρώτου μέλους του συνδυασμού που πλειοψήφησε μέσα σε επτά (7) ημέρες από την εκλογή του. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχθηκε για ελεγκτική επιτροπή. Η ελεγκτική επιτροπή συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου:
α) Τακτικά κάθε εξάμηνο για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου. Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου. Ο Ταμίας ειδοποιείται έγγραφα και οφείλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες να έχει στη διάθεση της Ε.Ε. όλα τα στοιχεία. Την έκθεση της την υποβάλλει στο Δ.Σ. Όταν όμως λήγει η διετής οικονομική περίοδος, η Ε.Ε. υποβάλλει στη Γ.Σ. έκθεση της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου και την γενική οικονομική κατάσταση,
β) Έκτακτα όταν καλείται από το Δ.Σ. του Συλλόγου ή από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.
Σε περίπτωση που παρατηρήσει οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες, ζητά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γ. Σ., μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

Άρθρο 22°
ΠΟΡΟΙ

Α. Τα δικαιώματα εγγραφής, επανεγγραφής και οι συνδρομές των μελών Β. Οι εθελοντικές εισφορές των μελών.
Γ. Οι επώνυμες εισφορές δωρητών ή συνδρομητών.
Δ. Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση περιουσίας του Συλλόγου και των κεφαλαίων του.
Ε. Τα έσοδα δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών καθώς και διαφόρων εκδηλώσεων και εορτών, λαχειοφόρων αγορών και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
ΣΤ. Τακτικοί πόροι του Συλλόγου είναι τα ποσά που εισπράττονται σαν τέλη εγγραφής καθώς και os μηνιαίες συνδρομές των μελών του. Το ποσό εγγραφής και η μηνιαία εισφορά καθορίζονται σε 500 δραχμές. Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από απόφαση του Δ.Σ που παίρνεται με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Ζ. Έκτακτοι πόροι του Συλλόγου είναι οι προερχόμενοι από έκτακτες εισφορές των μελών που επιβάλλονται από το Δ.Σ., οι προσφορές μη μελών του Συλλόγου, κάθε είδους επιχορηγήσεις, παροχές και δωρεές και οι εισπράξεις από έντυπα, εκδηλώσεις κλπ. Οι κάθε είδους δωρεές ή άλλες παροχές από τρίτους, γίνονται δεκτές μόνον όταν δεν απορρέει από αυτές οποιαδήποτε υποχρέωση προς τον δωρητή. Η. Κάθε ποσό πάνω από 20.000 δραχμές πρέπει ,να κατατίθεται σε λογαριασμό που έχει ο Σύλλογος σε Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Ανάληψη χρημάτων μπορεί να γίνεται από τον Ταμία και αν αυτός κωλύεται από τον Πρόεδρο, πάντα ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
Θ. Η είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου γίνεται από τον Ταμία με την έκδοση διπλότυπης απόδειξης από μπλοκ σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Συλλόγου και θεωρημένο από τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής από Πρόεδρο και Γραμματέα.
I. Η πληρωμή των δαπανών γίνεται ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. με βάση χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο τον Γραμματέα και τον Ταμία και εξοφλείται όταν το προσκομίσει ο δικαιούχος στον Ταμία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Άρθρο 23°
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικές, Έκτακτες και Καταστατικές.
Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε δύο (2) χρόνια. Στην Τ.Γ.Σ. το Δ.Σ. υποβάλλει για έγκριση έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό ισολογισμό. Η Τ.Γ.Σ. εκλέγει την εφορευτική επιτροπή και ορίζει μέσα σε οκτώ (8) ημέρες την ημέρα των αρχαιρεσιών για την εκλογή των νέων οργάνων του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπους στη Δευτεροβάθμια Οργάνωση).
Β. Το Δ.Σ. που συγκαλεί την Τ.Γ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία, ώρα και χώρο της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έξι (6) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τ.Γ.Σ. Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συμπεριληφθούν και θέματα που θα προταθούν εγγράφως προς το Δ.Σ. στις ίδιες προθεσμίες, από το 1/3 τουλάχιστον των μελών. Τα θέματα αυτά πρέπει επίσης να ανακοινωθούν προς όλα τα μέλη του Συλλόγου όπως παραπάνω.
Γ. Αμέσως μετά τη διαπίστωση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου ύπαρξης απαρτίας της Τ.Γ.Σ., εκλέγονται ο Πρόεδρος και δύο Γραμματείς πρακτικογράφοι από μη μέλη του Δ.Σ. με ανάταση του χεριού ,ή ονομαστικής ψηφοφορίας και σχετική πλειοψηφία. Αν χρειαστεί αντικατάσταση κάποιου μέλους του Προεδρείου γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται.
Δ. Η Τ.Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει η παραπάνω απαρτία, τότε συγκαλείται νέα Τ.Γ.Σ. μέσα σε δυο (2) μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες το αργότερο κατά την οποία απαιτείται παρουσία τουλάχιστον του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Εάν και την δεύτερη φορά δεν υπάρχει απαρτία τότε συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δέκα (15) ημέρες τρίτη Τ.Γ.Σ. κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εφ’ όσον η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει με νόμιμη απαρτία, μπορεί να αποφασίζει νόμιμα, για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του ΑΚ και άρθρου 8 του Ν. 1264/1982.

Άρθρο 24°
Α. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον των εγγεγραμμένων μελών με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία να αναγράφεται και το θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στις Έκτακτες Συνελεύσεις προεδρεύει το Προεδρείο του Δ.Σ. ή τριμελής επιτροπή που ορίζεται με ανάταση των χεριών.
Β. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε πέντε (5) το πολύ ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σ’ αυτή το 1/3 των τακτικών μελών του Συλλόγου, δηλαδή ο αριθμός που ζήτησε την σύγκληση της Ε.Γ.Σ. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Ε.Γ.Σ. μέσα σε τρεις (3) το πολύ ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία, με την παρουσία του 1/5 των μελών, διαφορετικά ματαιώνεται οριστικά.
Γ. Όταν η Ε.Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ., βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτή το 1/5 των τακτικών μελών του Συλλόγου. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Ε.Γ.Σ. μέσα σε τρεις (3) μέρες, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.

Άρθρο 25°
Α. Η καταστατική Γενική συνέλευση συγκαλείται για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου ή για τη διάλυση του. Συγκαλείται από το Δ.Σ. ή έπειτα από αίτηση του 1/3 των τακτικών μελών του Συλλόγου.
Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση πρέπει να αναφέρει τις διατάξεις του καταστατικού, των οποίων ζητιέται η τροποποίηση καθώς και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
Β. Η Κ.Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν σ’ αυτή παρευρίσκεται το >4 των μελών του Συλλόγου, τα οποία πρέπει να είναι και ταμειακά τακτοποιημένα. Αν δεν υπάρχει απαρτία, ορίζεται επαναληπτική Κ.Γ.Σ. σε ημερομηνία όχι βραχύτερη από 6 μέρες. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/4 των τακτικών μελών.-
Γ. Η Κ.Γ.Σ. διευθύνεται από 3μελές Προεδρείο. Οι αποφάσεις παίρνονται με τα % των παρόντων μελών.
Δ. Εκτός των παραπάνω συνελεύσεων μπορούν να γίνουν και ενημερωτικές συγκεντρώσεις, στις οποίες προεδρεύει το Προεδρείο του ΔΣ του ΣΔΥΘ και θεωρούνται ότι βρίσκονται σε απαρτία όσα μέλη κι αν παραστούν.

Άρθρο 26
Το Δ.Σ. στο σύνολο του πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη της Γενικής Συνέλευσης. Η Γ.Σ., δύναται να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από το Δ.Σ. ή μέλους αυτού, ύστερα από πρόταση δυσπιστίας, υπογεγραμμένα από το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα, πάνω στα οποία θα γίνει η συζήτηση. Η συζήτηση πάνω στην πρόταση δυσπιστίας αρχίζει μετά πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της στο Δ.Σ., η δε ψηφοφορία γίνεται μυστικά, αμέσως μετά το τέλος της συζήτησης. Για να γίνει δεκτή η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γεν. Συνέλευσης, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη % των παρόντων μελών. Η Γ=Σ θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν τα μέλη της δεν είναι λιγότερα από το 14 τουλάχιστο των ταμειακά τακτοποιημένων. Πρόταση δυσπιστίας δύναται να υποβληθεί στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν το Δ.Σ, στη πλειοψηφία του, αδιαφορεί σκόπιμα για την προώθηση προς επίλυση κάθε προβλήματος που είναι
σχετικό με τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των μελών του Συλλόγου,
β) εάν ηθελημένα παραβιάσει τους νόμους και το καταστατικό, είτε με πράξεις είτε με παραλείψεις,
γ) εάν αποδεδειγμένα διαπιστωθούν ανωμαλίες στην οικονομική διαχείριση και
δ) εάν πάρει αποφάσεις αντίθετες προς τις εντολές των Γ.Σ. και της Ο.Δ.Υ.Ε, ή αγνοήσει αυτές.

ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο 27°
Α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι αντιπρόσωποι εκλέγονται κάθε 2 χρόνια με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού περιλαμβάνει το πολύ τον διπλάσιο αριθμό των μελών του Δ.Σ. της εξελεγκτικής επιτροπής και των αντιπροσώπων.
Β. Αν υπάρχει ένα τουλάχιστον ψηφοδέλτιο συνδυασμού και μεμονωμένες υποψηφιότητες, τότε κάθε μεμονωμένη υποψηφιότητα θεωρείται ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με ένα ανεξάρτητο υποψήφιο.
Γ. Αν δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια συνδυασμών, αλλά μεμονωμένες υποψηφιότητες, τότε συγκροτείται ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλα τα ονόματα.
Δ. Υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή (που εκλέγει η Τ.Γ.Σ.) μέσα σε 3 μέρες προ των εκλογών. Ε. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την εκτύπωση επαρκών εντύπων ή πολυγραφημένων ψηφοδελτίων με το ίδιο χρώμα και τις ίδιες διαστάσεις καθώς και για την ύπαρξη λευκών ψηφοδελτίων και φακέλων. Κάθε ψηφοδέλτιο διαιρείται από πάνω προς τα κάτω σε 2 στήλες που γράφουν με κεφαλαία γράμματα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», «ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και αντίστοιχα και έχουν από κάτω τα ονόματα των υποψηφίων.
ΣΤ. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει με σταυρό μέχρι 9 υποψηφίους για το Δ.Σ. και μέχρι 3 για την Ε.Ε. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού χωρίς κανένα σταυρό θεωρείται έγκυρο και μετράει υπέρ του συνδυασμού που δόθηκε. Όταν το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο τίθενται μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί και μέχρι και δύο (2) για την Ε.Ε.
Ζ. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους σταυρούς είτε για το Δ.Σ. είτε για την Ε.Ε είναι έγκυρο και το ψηφοδέλτιο μετράει υπέρ του συνδυασμού που δόθηκε.
Η. Κάθε ψηφοδέλτιο, που έχει διακριτικά σημάδια είναι άκυρο.
Σ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων, μπορεί να παρευρίσκεται από ένας (1) αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού στον τόπο των εκλογών, όπως και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ, την Εξελεγκτική Επιτροπή και αντιπρόσωποι της Ο.Δ.Υ.Ε. και Ε.Δ.Ο.Θ.

Άρθρο 28°
Α. Η εφορευτική επιτροπή εκλέγεται από την ΤΕΣ και είναι 3μελής. Η εκλογή της γίνεται με μυστική ψηφοφορία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει μέχρι 3 σταυρούς. Την ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής έχει το Προεδρείο της ΤΓΣ.
Β. Αμέσως μετά την εκλογή της η εφορευτική επιτροπή μαζί με τον αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής που θα οριστεί, αναλαμβάνει τα καθήκοντα της με πρώτη ενέργεια την παραλαβή από το ΔΣ τον κατάλογο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών τους Συλλόγου.-
Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την νομιμότητα των υποψηφίων, φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, καθορίζει τις ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας, διαπιστώνει την ταυτότητα των ψηφοφόρων, κρίνει αν είναι ταμειακά τακτοποιημένοι και αν έχουν δικαίωμα ψήφου. Αφού τελειώσει η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακηρύσσει τα εκλεγόμενα μέλη του ΔΣ της ΕΕ και τους αντιπροσώπους συντάσσοντας σχετικό πρακτικό εκλογής. Για κάθε ζήτημα, που μπορεί να προκύψει, η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
Γ. Για την ανακήρυξη των εκλεγομένων μελών του Δ.Σ., η Εφορευτική Επιτροπή κάνει πρώτα την κατανομή των 9 θέσεων του ΔΣ ανάμεσα στους συνδυασμούς, που πήραν μέρος στις εκλογές (κάθε μεμονωμένος υποψήφιος θεωρείται «συνδυασμός»), με το σύστημα της απλής αναλογικής. Για το σκοπό αυτό προσδιορίζεται το εκλογικό μέτρο, που είναι το πηλίκο της διαίρεσης των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των θέσεων του Δ.Σ. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των ψηφοδελτίων, που έλαβε ο κάθε συνδυασμός, με το εκλογικό μέτρο και το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει είναι ο αριθμός θέσεων, που παίρνει ο κάθε συνδυασμός. Αν με τον τρόπο αυτό μένει αδιάθετος ένας αριθμός θέσεων, αυτές κατανέμονται στους συνδυασμούς σε δεύτερη κατανομή και κατά τη σειρά μεγέθους του δεκαδικού μέρους του αριθμού που προέκυψε από τη διαίρεση του αριθμού των ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός δια του εκλογικού μέτρου. Κατά λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1264/82. Στη συνέχεια γίνεται ανάδειξη των επιτυχόντων υποψηφίων κάθε συνδυασμού με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού κατά σειρά σταυρών θεωρούνται αναπληρωματικοί.
Δ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια επιτυχόντες είναι οι 9 πρώτοι υποψήφιοι με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, ενώ οι υπόλοιποι κατά σειρά σταυρών θεωρούνται αναπληρωματικοί.
Ε. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων γίνεται κλήρωση.
ΣΤ. Για την κατανομή των θέσεων της ΕΕ και των αντιπροσώπων ισχύουν οι προηγούμενες διατάξεις.

Άρθρο 29°
Α. Ο Σύλλογος δεν διαλύεται, εκτός μόνο αν παραμείνουν σ’ αυτόν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη ή αν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των Νόμων.
Β. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η απαρτία που ορίζεται στο άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα για τη Γενική Συνέλευση και η πλειοψηφία που περιλαμβάνεται στο ίδιο άρθρο.
Γ. Στην περίπτωση που διαλύεται οριστικά ο Σύλλογος ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με τις διατάξεις των σχετικών νόμων.
Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, η περιουσία που τυχόν απομένει σε χρήματα, χρεόγραφα. Κινητά κ.λπ. περιέρχεται στη Δευτεροβάθμια Οργάνωση που έχει ενταχθεί ο Σύλλογος.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 30°
Κάθε μέλος του Σ.Δ.Υ.Θ, του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτού, που παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού αυτού, διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα τιμωρούμενο από Τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Π.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Αναπληρωματικά μέλη του Π.Σ. κατά σειρά είναι ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο υπεύθυνος τύπου Δημοσίων Σχέσεων και ο Ταμίας. Προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κωλυόμενου δε αυτού από τον Αντιπρόεδρο. Οι συνεδριάσεις του Π.Σ. είναι μυστικές, καλείται δε πάντοτε να παραστεί ο υπό κατηγορία αυτοπρόσωπα, ή με πληρεξούσιο. Εισάγεται σε δίκη αφού πρώτα κληθεί από τον Πρόεδρο του Π.Σ. να απολογηθεί εγγράφως για την κατηγορία. Οι επιβαλλόμενες ποινές του Π.Σ. είναι:
α) Παρατήρηση
β) Προσωρινή αποβολή μέχρι έξι (6) μηνών και
γ) Οριστική αποβολή.
Κάθε μέλος της Διοίκησης του Σ.Δ.Υ.Θ υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτού. Κατά της απόφασης για οριστική αποβολή επιτρέπεται η άσκηση της κατά το άρθρο 88 του Α.Κ. προσφυγή.

Άρθρο 31°
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΒΙΒΛΙΑ

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που έχει κυκλικά τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και στη μέση τη Θέμιδα.

Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία:
Α. Βιβλίο μητρώου μελών.
Β. Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
Γ. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Δ. Βιβλίο ταμείου.
Ε. Βιβλίο αλληλογραφίας (πρωτόκολλο)
ΣΤ. Βιβλίο ενταλμάτων πληρωμής.
Ζ. Βιβλίο διπλοτύπων αποδείξεων.
Η. Τα απαραίτητα κατά την κρίση του Δ.Σ βοηθητικά βιβλία.
Όλα τα παραπάνω βιβλία εκτός από τις περίπτωση (Η) αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται.

Άρθρο 32°
ΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ

Προκειμένου περί κτήσης υπό του Σ.Δ.Υ.Θ. ακίνητης περιουσίας εξ επαχθούς αιτίας ή και κινητής τέτοιας , πλην όμως σημαντικής αξίας απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η δε εκμετάλλευση αυτής σε καμιά περίπτωση δεν συνεπάγεται την ανάμειξη του Σ.Δ.Υ.Θ. σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Άρθρο 33°
Κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπει το καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. του Νόμου 1264/82 και του καταστατικού της Ο.Δ.Υ.Ε.

Η ισχύς του παρόντος καταστατικού αρχίζει από της έγκρισης αυτού από το αρμόδιο Δικαστήριο και της εγγραφής του στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου.